Předškolní skupina ve školce


"Nesměřujte již ke známým cestám, ale pokud opravdu chcete učit, učte kouzlo života."

 Giorgio Gaber 

  Program je určen pro děti ze školky, které dosáhly předškolního věku. Probíhá v blocích 20 - 25 minut, a to zejména ve středu a ve čtvrtek, od 9 do 16 h, kdy se dětem věnuje průvodce, který vybírá aktivity přiměřené jejich nadání a zájmům. Nezřídka se stává, že předškoláci již zvládají základy čtení a psaní a troufají si i na složitější početní úkony. Děti, které projeví zájem, tráví některé aktivity už i se školáky a některé si naopak raději hrají ve školce. Jejich pokrok se tak řídí, jejich vlastním tempem a není řízen jen jejich věkem, což bývá často zavádějící.  • Výuka i hry jsou uzpůsobeny potřebám dětí dle aktuálního denního programu.
 • Naším cílem je projektové a zážitkové vzdělávání vycházející ze zájmu dětí, s využitím pomůcek Montessori a přípravou prostředí dle filosofie Reggio Emilia.
 • Vycházíme z přirozenosti a radosti z učení.
 • Program probíhá v oddělené místnosti ve školce, v ateliéru, v keramické dílně, na dvorku, na zahradě, v lese nebo v okolní přírodě. Využíváme také polytechnickou dílnu, jurtu, přilehlou louku, ohniště anebo si užíváme saunu a jezero pod Opidem.
 • Děti mají vyhrazené dny, kdy probíhá komunikace jen v angličtině.

Obecné cíle a výhody našeho systému předškolní výuky

 • Je pro nás důležité, aby si děti osvojily návyky, pravidla a způsoby školní práce. Tyto dovednosti mohou snáze pochopit a realizovat v rodinném prostředí naší školky.
 • Díky práci přímo s předškolní skupinou můžeme k zápisu zodpovědně doporučit i zdatné děti, které jsou mladší, případně doporučit odklad těm, pro něž bude výhodou ještě rok počkat.
 • Při nástupu do školy již žáci znají školní prostředí, vědí, co se od nich očekává, mají základní znalosti v oblasti čtení, psaní, počtů, a proto neprožívají takový stres spojený s přechodem ze školky do školy, a zároveň mohou postupovat rychleji než je běžné.
 • Ve většině případů, přechází naše děti ze školky a předškolní skupinky plynule do naší školy.

Co se chceme naučit?

Motto: " Pomoz mi, abych to dokázal sám"

V rámci programu procvičujeme dovednosti v oblasti:

 • jemné motoriky, koordinaci ruky a oka, pravolevou orientaci,
 • sebeobsluhy,
 • zrakového a sluchového vnímání, záměrné pozornosti a paměti,
 • myšlení v oblasti početních vztahů, logické a myšlenkové operace, orientace v prostoru i v okolním prostředí,
 • školní připravenost, obecně jako citovou samostatnost,
 • jazykové, řečové a komunikativní dovednosti,
 • sociální zralost.


Důraz je kladen na předčtenářské období a počáteční čtení, kde čerpáme z různých metodik. Děti vedeme a rozvíjíme v oblasti biologické, psychologické, interpersonální, environmentální i sociálně kulturní.

V rámci programu se dotkneme témat: Živly; Místo, kde mám školku a kamarády; Místo, kde žiji s rodinou; Příroda a svět kolem nás; Když knihy ožijí; Vesmír; Tradiční svátky a zvyky v naší zemi a jejich význam atd.

Společně se školáky podnikáme výlety a exkurze nebo organizujeme besedy se zajímavými osobnostmi.


Harmonogram

Příchod dětí: 7:30 - 8:30 (ranní družina)

Dopolední výukový program: 8:30 - 11:30

Oběd: 11:30 - 12:30

Odpolední program: 12:30 - 16:00