Naše škola

Výuka


 • Vzdělávání probíhá v souladu s RVP.
 • Vzděláváme se projektovým způsobem vzbuzující zájem dítěte a probouzející jeho vnitřní motivaci.
 • Nezůstáváme jen ve škole. Podnikáme spoustu výletů a exkurzí, učíme se v přírodě i v jurtě.
 • Bez časového ohraničení, bez známkování, bez stresu, se slovním ohodnocením a důrazem na sebereflexi.
 • Zvládnutí angličtiny, je jednou z našich priorit. Začleňujeme anglický jazyk do projektů i tvořivé práce (výtvarná, hudební výchova).
 • Pracujeme s fantazií.
 • Vycházíme z principů metodiky "Respektovat a být respektován" .
 • Víme, že číst, psát a počítat je to základní a důležité. Ale zároveň chápeme, že zdravé sebevědomí a úcta k ostatním jsou neméně podstatné. 
 • Číst, psát a počítat se učíme přirozeně při procházkách, hrách, i v učebnicích. Vymýšlíme vlastní hry a učíme se navzájem. Snažíme se pochopit principy a hledat uplatnění v praxi. Dělíme při rozdělování jídla, násobíme při výsadbě zeleniny apod. 
 • V dějinách klademe větší důraz na kontext a souvislosti než na letopočty. Nahlížíme na historické události z různých úhlů pohledu, rozvíjíme teorie o vzniku vesmíru i života.
 • V zeměpise a vlastivědě raději poznáváme krajinu a učíme se ji číst přímým pozorováním. Při hledání pokladu, poznáváme světové strany a pracujeme s azimutem. Kreslíme svět a hranice zemí. Sníme o místech, která chceme navštívit a tak se stáváme turistickými průvodci, kteří ví o vysněném místě vše. 
 • V biologii pozorujeme živá zvířata, krmíme je, zakládáme herbáře a poznáváme naši flóru a faunu přímo v jejím přirozeném prostředí. Sázíme staré odrůdy ovocných stromů a staráme se o staré Klentnické sady.
 • Navštěvujeme zaměstnání našich rodičů a jiné zajímavé profese, abychom se inspirovali při hledání vlastní cesty.
 • Zveme lektory z nejrůznějších oblastí. Navštěvujeme muzea, divadla, planetária, edukativní centra ale třeba i výlovy rybníků nebo skládky. Zkrátka sledujeme život jaký je v jeho nejrůznějších podobách.
 • Přestože používáme učebnice i pracovní sešity v souladu s RVP, vybíráme z nich jen to podstatné. Tím získáváme prostor a čas na osvojení dalších důležitých dovedností, které státní školství nenabízí.
 • Vzděláváme se v oblasti zdravého životního stylu nejen po fyzické, ale i po psychické stránce. 
 • Děti se učí vzájemné komunikaci. Pomáháme našim žákům se seberozvojem a sebepoznáním. S nalezením "svého" místa ve společnosti.
 • Plánujeme a uskutečňujeme projekty, jako je například založení fiktivní firmy. Děti si už na prvním stupni "založí společnost",  kde se hravým způsobem naučí finanční gramotnosti, obchodní komunikaci, organizaci projektu i vlastního času. Vyzkouší si pozici šéfa i zaměstnance. Naučí se využívat reklamu a následně něco o prodeji "svého výrobku" a mnohému dalšímu, co by mohli v budoucnu ve svém vlastním podnikání potřebovat.

Komunita

 • Většina dětí v naší škole přišla z naší školky. Mezi zastávkou jim byla skupina předškoláků, kde si děti, již osvojují základy 1. třídy a dle svého výběru se účastní už i aktivit školáků nebo naopak zůstávají se školčaty. Tím, že má dítě otevřeny obě cesty a má možnost si aktivitu vybrat, dává jasnou odpověď na otázku, "Kdy nastoupit do 1. třídy" ?
 • Děti, po několikaletých zkušenostech a na základě současného věkového složení, rozdělujeme do dvou skupin. První třída a druhá až pátá třída.
 • V příštích letech počítáme s otevřením další skupiny s žáky až do 9. ročníku. V tomto modelu počítáme s mnohem větším zapojením učitelů se specializací na přírodní vědy, informatiku a podobně. 9. třída pak bude již z velké části opakovací a bude se soustředit zejména na přípravu žáka na přijímací zkoušky.


Naše přání a cíle. Co budeme umět.

 • Pomáháme dětem nalézt jejich cestu. Pamatujete si tu bezradnost, když se Vás na konci základky ptali " ...a kam teda půjdeš, co chceš v životě dělat"? Děti v tom mají většinou jasno, ale spousta nevyžádaných informací a rad typu "tohle Tě neuživí", jim s jistotou, jasný obraz zamlží. My chceme být jen průvodci a předkladateli možností a děti vedeme k zodpovědnosti za výběr. Aby si dítě mohlo informovaně vybrat, musí projít spoustou praktických zkušeností, ale zároveň musí mít zdravé sebevědomí a schopnost sebereflexe.
 • Naši absolventi nebudou umět zdaleka vše dle RVP, ale budou vědět kde dohledat podrobnosti. Naučí se rozlišit podstatné od nepodstatného. Pochopí kontext a najdou originální řešení. Nebiflujeme se, a už vůbec ne kvůli známkám. 
 • Učím se, protože chci a zajímá mě dané téma. Jsem schopen kritického myšlení a dokážu argumentovat, pokud s někým nesouhlasím.
 • Zkrátka chceme vychovat svébytné a dobré lidské bytosti, které nepapouškuji, ale hledají vlastní cesty, jak dojít ke spokojenému životu. Rozumí tomu, že jsou součástí celku.